"Synesthesia #1" by Karen Eliza Aguilar $100

"Synesthesia #1"

Oil on canvas, 20x16

Karen Eliza Aguilar

$100

"Synesthesia #1" by Karen Eliza Aguilar $100

$100.00
"Synesthesia #1" by Karen Eliza Aguilar $100

"Synesthesia #1" by Karen Eliza Aguilar $100

$100.00
$100.00

"Synesthesia #1"

Oil on canvas, 20x16

Karen Eliza Aguilar

$100