"Samsara" by Samridh Mukhiya $324

"Samsara"

pen and ink on archival paper, 15x11

Samridh Mukhiya

$324

 

            "Samsara" by Samridh Mukhiya $324

            $324.00
            "Samsara" by Samridh Mukhiya $324

            "Samsara" by Samridh Mukhiya $324

            $324.00
            $324.00

            "Samsara"

            pen and ink on archival paper, 15x11

            Samridh Mukhiya

            $324