“Happy Sadness” by Crazy eyes

“Happy Sadness”

Acrylic on canvas, 2x6

Crazy eyes

$20

            “Happy Sadness” by Crazy eyes

            $20.00
            “Happy Sadness” by Crazy eyes

            “Happy Sadness” by Crazy eyes

            $20.00
            $20.00

            “Happy Sadness”

            Acrylic on canvas, 2x6

            Crazy eyes

            $20