“Totchli 3” by Viktor Ortiz

“Totchli 3”

Acrylic on canvas, 12x48

Viktor Ortiz

$300

            “Totchli 3” by Viktor Ortiz

            $300.00
            “Totchli 3” by Viktor Ortiz

            “Totchli 3” by Viktor Ortiz

            $300.00
            $300.00

            “Totchli 3”

            Acrylic on canvas, 12x48

            Viktor Ortiz

            $300