“Thornton Nouveau” by Jeff Thornton & Erika Bauer

“Thornton Nouveau” by Jeff Thornton & Erika Bauer

Poured resin and paint 12” x 36”

“Thornton Nouveau” by Jeff Thornton & Erika Bauer

$475.00
“Thornton Nouveau” by Jeff Thornton & Erika Bauer “Thornton Nouveau” by Jeff Thornton & Erika Bauer “Thornton Nouveau” by Jeff Thornton & Erika Bauer
“Thornton Nouveau” by Jeff Thornton & Erika Bauer “Thornton Nouveau” by Jeff Thornton & Erika Bauer “Thornton Nouveau” by Jeff Thornton & Erika Bauer

“Thornton Nouveau” by Jeff Thornton & Erika Bauer

$475.00
$475.00

“Thornton Nouveau” by Jeff Thornton & Erika Bauer

Poured resin and paint 12” x 36”